དགུན་གཞུང་གི་མཚན་མོ།

བཞག་ཚ།        2022-04-26

གྲང་བའི་རླུང་བུ་འུར་འུར་ལྡང་བ་ན།།

ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་དལ་བུ་གཡོ་ཙམ་འགུལ།།

གླིང་བུ་བུས་པའི་དབྱངས་ལ་སྐྱོ་བ་འཁོར།།

གསལ་ཙམ་མི་གསལ་མཚན་གྱི་རུམ་ཁུག་ན།།

དོ་ནུབ་ཟླ་བ་སྤྲིན་གྱི་རུམ་ནས་ཚེས།།

འོད་དང་མུན་པའི་བར་ནས་ཉ་རྒྱས་གསལ།།

རི་བོང་གཟུགས་ཀྱི་རི་མོ་ནང་དུ་ཉལ།།

བདག་གི་སྒེའུ་ཁུང་རྒྱབ་ཏུ་ཁ་བ་འབབ།།

ཟླ་བའི་འོད་དང་ལྷན་དུ་གཉིས་ཀ་འབབ།།

དགུན་གྱི་གྲང་རླུང་རྒོད་པོ་ཤུགས་ཀྱིས་ལྡང་།།

གྲང་རླུང་རྒོད་པོ་དེ་ལ་སྐྱོ་གཞས་འཁོར།།

ཤི་མ་གསོན་གྱི་ཁོ་བོ་དགོད་ཅིང་ངུ།།

ཁ་བ་སིམ་སིམ་རི་ལ་འབབ་པ་ཡག།

རི་བོ་ལ་སོགས་དཀར་བའི་རང་མདངས་མངོན།།

རི་ལ་མཐོ་དམའ་ཁ་བ་གངས་རི་འདྲ།།

ཆུ་ལ་ཆེ་ཆུང་ཆབ་རོམ་མེ་ལོང་ཅན།།

རླུང་བུ་བསིལ་ཙམ་བསིལ་ཙམ་ལྡང་བ་ན།།

ཤ་དང་ཁྲག་གི་ལུས་ལ་གྲང་ངར་རྒོད།།

བདག་གི་སྒེའུ་ཁུང་རྒྱབ་ཏུ་དགུན་གཞུང་ཡིན།།  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:གཅེས་པའི་མེ་ཏོག
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:གནས་སྐབས་མེད།