འབྲོག་མོ་ཞིག་ལ་བྲིས།

        2023-08-18

ལུས་ཀྱི་ལང་ཚོའི་མཛེས་སྡུག་དེ། །

རྨ་བྱ་སྔོན་མོའི་སྒྲོ་གཡབ་བཞིན། །

ད་དུང་ཞལ་རས་གོར་མོ་གན། །

གསར་དུ་བཞད་པའི་མེ་ཏོག་ལྟར། །

སྙིང་ལ་བབས་པའི་མཆུ་སྒྲོས་ཀྱང་། །

བྱུ་རུ་དམར་པོ་ལྟ་བུ་འོ། །

ལུས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་གཙང་མ་བ། །

འཆི་མེད་བུ་མོ་ཇི་ལྟ་བུ། །

ཐོད་པའི་མིག་ཟུང་རི་མོ་དེ། །

དགུང་གི་འཇའ་ཚོན་ཉིད་དང་མཐུན། །

འགྲམ་པ་ཟུང་གི་དམར་ཐིག་ཀྱང་། །

ཀུ་ཤུ་གསར་པའི་དམར་དང་མཚུངས། །

མགོ་ཡི་སྐྲ་ལོ་ནག་སྨུག་གན། །

ཁྱུང་གི་མིག་དང་ཡང་དག་མཚུངས། །

སྐེད་པ་ཕྲ་མོའི་མཛེས་སྡུག་དཔལ། །

མཚོ་ནས་བླངས་པའི་པད་མར་མཉམ། །

ཞལ་རས་དཀར་ལ་དམར་བ་དེས། །

དབྱངས་ཅན་ལྷ་ཞལ་ཡང་དག་གསལ། །

སྙན་འཇེབས་སོ་སྒོའི་རོལ་མོ་དེས། །

དྲི་ཟའི་གླུ་དབྱངས་ངེས་པར་གསལ། །

ཡལ་མེད་སེམས་ཀྱི་ཕྱི་ཐག་དེས། །

རྨ་ཆུའི་བཞུར་རྒྱུན་རབ་ཏུ་གསལ། །

ནག་ནོག་དབེན་པའི་ཞལ་གྱི་གདོང་། །

ཉི་འོད་ཕོག་པའི་གངས་ཀྱི་ཟླ། །

ཕར་འཁོར་རྒྱབ་གཟུགས་རི་མོ་ཡང་། །

གསར་སྐྱེས་སྨྱུག་མའི་གཉེན་པོའོ། །

ཚུར་འཁོར་མདུན་གྱི་ལང་ཚོའི་དཔལ། །

འཆི་མེད་ལྷ་མོའི་དགྲ་ཟླ་འོ། །

༼ དྲང་མདའ། ༽


  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:ང་ཚོ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:རྨོ་མོ་སེམས་པའི་དྲོད་ཅིག་ཡིན།