སྙན་ངག་ནང་གི་མིག་ཆུ་ཕོར་གང་།

ཁམས་པ་རབ་དབྱངས།        2022-01-05

སེམས་དང་བསམ་པའི་ཞེ་འདང་སྤྱད་དེ་ཞིབ་

ཏུ་བལྟས་ན།

ཁྱེད་ཀྱི་ལང་ཚོ་ནི་དབྱར་ཟླ་བདུན་པའི་མེ་ཏོག་

བཞིན་རྒྱས་འདུག།

དོན་ཐོག་ཁྱེད་ཀྱི་མཛེས་སྡུག་དེ་འདྲ་ཡིན་ནམ།

ང་ལ་དགའ་སྐྱོ་ཡི་སྣང་ཚོར་འོངས་རྗེས།

ཁྱེད་ནི་དགའ་སྐྱོ་སྨྲེང་ས་དེ་རེད་འདུག།

དགའ་སྐྱོའི་སྣང་ཚོར་དེའི་གདུང་བ་མ་ལུས་པ་

དྲན་གདུག་གི་ཧྲག་བར་ནས་ཁུར་འགྲོ།

ངས་ནི་ཁྱེད་ཉིད་ཚེ་གཅིག་ལུས་

གཅིག་ཉིད་དུ་བསྒོམས་ཏེ།

སླར་ཡང་ཁྱེད་ཉིད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལ་

སྨྲེང་གཏམ་བཤད།

དོན་ཐོག་ཁྱེད་རང་དེ་འདྲ་མིན་པ་འདྲ་སྟེ།

ང་ལ་ཞེ་འདང་གི་བརྩེ་དུང་མཚོན་པའི་

ཁྱེད་ཀྱི་ཡིད་བརྙན་དང་ཐ་སྙད་གང་

ཡང་མེད་པ་འདྲ།

ང་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལ།

བློས་བསླངས་བྱེད་པའི་མི་དེ་ཡིན་པ་མི་འདྲ།

དགའ་དུང་གི་ལན་ཆགས་འཚོལ་མི་དེ་ཡིན་པ་མི་འདྲ།

དུས་རྒྱུན་ངས་ཁྱེད་ནི་ངའི་གམ་དུ་ཡོད་སྣང་ཤར་

བ་ནི་འཁྲུལ་སྣང་ཞིག་རེད།

སྐབས་རེ་ངས་ཁྱེད་མཐོང་མ་ཐག།

ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་གཟུགས་ལས།

ཞེ་འདང་གི་མཛའ་བརྩེ་ཞིག་མཐོང་སོང་།

ཡིན་ན་ཡང་དོན་ཐོག་དེ་འདྲ་ཞིག་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏེ།

ངས་མཐོང་མི་ཐུབ་པ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་

གཤིས་ཀ་སྣ་ཚོགས་རེད།

ཁྱེད་ཀྱིས་མཐོང་མྱོང་ངམ།

མེ་ཏོག་རྒས་གཉེར་དོད་པའི་ཤུགས་གླུ།

ཙག་རླུང་གི་འཁྲིས་སུ་སྤུར་བའི་མེ་ཏོག།

མིག་ཆུ་ཐིགས་པ་གཅིག་

བྲང་གཞུང་དུ་གཞུར་རྗེས།

ངས་མི་ཚེ་ལ་བསམ་གཞིག་ཡང་ཡང་བཏང་།

ཉེ་རིང་མེད་པའི་སྐྱོ་གར།

རང་སྟེང་དུ་ཅི་ཙམ་གནས་སྲིད།

མི་ཚེ་འདི་ལ་སྐྱོ་གར་བོར་རྗེས།

སྙན་ངག་གི་རླབས་རྒྱུན་མེད་པར་འགྱུར་འགྲོ།

ངས་སྐྱོ་གར་ངང་ནས་རྒུན་ཆང་ཞིག་བཏུང་རྗེས།

ངས་སྙན་ངག་འདི་ཆུང་མ་བྱས་ནས།

མི་ལོ་མང་པོ་ཞིག་ཁྱེད་དང་བར་ཐག་གྱེས་འདོད།

ཁེར་རྐྱང་གི་གླིང་ག་འདི་ནས།

ཡིད་ཚིམས་པའི་མི་དེའི་ངོ་གདོང་མ་ཕྲད།

ཉི་འོད་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་དྲན་པ་གློད་པའི་དེ་རིང་།

ཨ་མའི་གདོང་གཉེར་ཡིད་ལ་འོང་བའི་དེ་རིང་།

སེམས་ནང་དུ་དྲན་པ་ཅི་ཙམ་བྱོ་ནའང་།

དེ་ནི་དྲན་གདུང་གི་སྐྱོ་གར་སྐད་

ཅིག་མ་ཙམ་རེད་འདུག།

དགུན་གྱི་དུས་ཚིགས་འདི་མེད་ན།

ངའི་སེམས་ངོར་འཕྲོད་པའི།

དབྱར་གཞུང་དེ་ངོ་ཤེས་ས་མི་འདུག།

ཚིག་གི་སྐུད་པ་འཁེལ་མཁན་གྱི་མི་དེ།

སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་འཆར་ཡན་བརྒལ་ནས་

གང་དུ་བུད་སོང་།

དགུན་མཇུག་ལ་བསྐུར་བའི་འཕྲིན་དེ།

ཁྱེད་ཉིད་དྲན་པའི་མིག་ཆུ་ཕོར་གང་ཡིན།

དགུན་མཇུག་འདིར།

ང་རང་ཉིད་འདར་སིག་སིག་ངང་ཁུར་སོང་།

ཁྱེད་ཉིད་གང་ནས་འཁུར་གྱིན་ཡོད་པ་མ་མཐོང་།

ཉི་ནུབ་འདིར་དྲོད་གྲང་མི་འདུག།

ང་ནི་ཤིང་ཁང་རུལ་བོ་ནང་ལ་རྒས་སོང་།

འཁྱག་གྲང་འཐིམ་པའི་ལུས་ངག་དག།

དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་བར་ནས་

འཁྱག་ལ་གྱུར་སོང་།

ད་ནི་དབྱར་གྱི་ཉི་ནུབ་མི་འདུག།

སྟོན་གྱི་ཉི་ནུབ་མི་འདུག།

ཉི་ནུབ་འདི་དག་གིས།

སུན་སྣང་གི་འཇིག་རྟེན་ཁྲིད་སོང་།

དགུན་ཟླ་རྫོགས་སོང་།

སྐྱེ་བ་སྔ་མའི་དགུན་ཟླ་རྫོགས་སོང་།  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:མཚན་སྨད་དང་གཡུ་ཆུང་།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:གནས་སྐབས་མེད།