དར་མདོའི་གདན་ཐོག་རི་བོའི་ཕུག་ལམ་དང་པོའི་གཡས་དུང་ཕུག་ཚར།

ཨོ་རྒྱན་གྱིས་བསྒྱུར།        2023-10-26

    སྤྱི་ཟླ10ཚེས22ཉིན། དར་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ས་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་འཇུག་སྒོ་དང་ཐོན་སྒོའི་མཐོ་དམའ་ཧེ་བག་ཆེ་ཤོས་ཡོད་པའི་གདན་ཐོག་རི་བོའི་ཕུག་ལམ་དང་པོའི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕུག་ལམ་བདེ་བླག་ངང་ཕུག་ཐུབ་་ཡོད། དེས་གཡག་ཡེ་མྱུར་ལམ་དར་མདོའི་ལམ་དུམ་གྱི་རིང་ཚད་ལ་སྟོང་སྨི13.43ཟིན་པ་དེའི་ཕྱེད་ཀ་དངོས་སུ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད་པ་མཚོན། ཐོལ་བརྒལ་ཆེན་པོ་དེས་སྤྱི་ལོ2024ལོར་དར་མདོའི་ས་ཁོངས་བརྒྱུད་པའི་ལམ་ཐིག་ཧྲིལ་པོ་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་དང་འགན་ལེན་གལ་ཆེན་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད།

དར་མདོའི་གདན་ཐོག་རི་བོའི་ཕུག་ལམ་དང་པོའི་གཡས་དུང་ཕུག་ཚར།

     དར་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གྲོང་མཐའ་སྐོར་བའི་མྱུར་ལམ་འདི་ནི་གཡག་ཡེ་མྱུར་ལམ་དར་མདོའི་ས་ཁོངས་བརྒྱུད་པའི་ལམ་དུམ་གྱི་འགག་རྩའི་ལས་གྲྭ་ཞིག་ཡིན་ལ། གདན་ཐོག་རི་བོའི་ཕུག་ལམ་དང་པོའི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་འཕེལ་རིམ་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་གིས་དོ་ཁུར་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། གསར་འགོད་པས་ཤེས་རྟོགས་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ཕུག་ལམ་ཆེས་རིང་བའི་དེ་ཆུ་བོ་དང་རི་ཁུལ་དང་ཐག་ཉེ་ལ་ས་འོག་དབྱིབས་འགྱུར་ཁུལ་དང་། ས་མཐོའི་བར་ཤུགས། གས་སྲུབས་ས་རྒྱུད་བརྒྱུད་པར་མ་ཟད། བྲག་རྡོ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེ་བ་དང་གས་ཆག་ཡང་ཡང་ཐོན་པས་ས་གཤིས་གྲུབ་ཆ་རྙོག་འཛིང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། གཞན་ཡང་ས་བབ་མཐོ་ལ་གྲང་ངར་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་དུ་གནས་ཡོད། གནམ་གཤིས་ངན་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེ་བས་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་ལ་ཉེན་ཁའང་ཆེན་ཡོད་པ་རེད།

དར་མདོའི་གདན་ཐོག་རི་བོའི་ཕུག་ལམ་དང་པོའི་གཡས་དུང་ཕུག་ཚར།

     ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། གཡག་ཡེ་མྱུར་ལམ་དར་མདོའི་ས་ཁོངས་བརྒྱུད་པའི་ལམ་དུམ་དེ་ནི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ་དྲ་བའི་འཆར་འགོད་ལྟར། སྤྱི་ལོ2014ལོ་ནས་སྤྱི་ལོ2030ལོ་བར་གྱི་ཁྲེང་ཏུའུ་ནས་དར་མདོ་བར་དང་དར་མདོ་ནས་བོད་ལྗོངས་བར་གྱི་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ལ།  འདི་བསྐྲུན་ཟིན་རྗེས་གཡག་རྔ་ནས་དར་མདོ་བར་གྱི་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ་ལ་སྦྲེལ་ནས་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་གནོན་ཤུགས་ཡང་དུ་གཏོང་ཐུབ་བོ།། 

དར་མདོའི་གདན་ཐོག་རི་བོའི་ཕུག་ལམ་དང་པོའི་གཡས་དུང་ཕུག་ཚར།

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:རྟའུ་རྫོང་དུ་རི་དྭགས་རྔོན་མཁན་གཉིས་བཟུང་འདུག།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:གནས་སྐབས་མེད།
  • དོ་སྣང་ཆེ་བའི་རྩོམ།