མཇུག་མཐའི་གྱེས་བྲལ་དང་འཕྲིན་པ།

ཚོར་སྦྲང་།        2023-01-13

ཉིན་འདི་གར། མཁའ་དབྱིངས་སུ་ཉི་མའི་དྲོད་རླབས་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག་ལ། ཤག་ཤག་ཏུ་འབབ་བཞིན་པའི་ཆར་བ་ནི་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་དུས་ཡུན་རིང་ཞིག་ལ་བབས་སོང་། སྤྲིན་པ་སྨུག་ནག་ཏུ་འགྱུར་བའི་དོ་ཞག། སེམས་པ་འདི་ཡང་། ཤག་ཤག་ཏུ་འབབ་བཞིན་པའི་ཆར་ཆུས་བརླན་པ་ཇི་བཞིན། ཧ་ཅང་འཁྱག་ཤུར་ཤུར་དུ་གྱུར། མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་སྨུག་སྤྲིན་དག་ཡོངས་སུ་ཡལ་ནས། ཉི་འོད་ཀྱིས་ས་གཞི་ལ་བརྩེ་བ་ཕུལ་ཡང་། སེམས་ཚོར་ཞིག་ལ། ངའི་ནང་སེམས་ཀྱི་སྒམ་དུ་ཚུད་པའི་བརླན་གཤེར་དེ། ཅུང་ཙམ་ཡང་བསལ་མི་ཐུབ་པར་སེམས་སོང་། ལྷ་སྒྲོན། དྲན་གདུང་འདིས་མནར་གཅོད་མང་པོ་ཞིག་བཏང་མཐར། ངས་དངོས་གནས་སེམས་པ་འདི་བདེ་བར་གནས་མི་ཐུབ་པའི་ནང་དོན་ཟབ་མོ་ཞིག་རྟོགས་སོང་བ་འདྲ། དངོས་གནས་རྟོགས་སོང་བ་འདྲ། ཁྱོད་རང་དེ་གར་ངའི་ནང་སེམས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལ་བདེ་དྲོད་མི་གནང་པར་རིང་སར་བཞུད་དེ།བརྗེད་མི་འོས་པའི་མཛའ་འབྲེལ་གྱི་ལོ་ཟླ་དག་རྡོག་པས་བརྫིས་ཤིང་། སེམས་པ་རྡོ་ལས་སྲ་བའི་རྐྱང་ཁྱུ་བཞིན། མིག་མདུན་གྱི་ལུ་གུའི་གཅེས་སྲོག་ཁྱེར་ནས་ཕྱིར་མིག་ཙམ་ཡང་མི་ལྟ་པར་རིང་སར་བུད་སོང་། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱེད་མི་འོས། བརྗེད་དུ་མེད་པའི་ཁྱེད་རང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་ནང་སེམས་ལ་བཟོད་མེད་ཀྱི་གདུང་བ་ཁ་བ་བཞིན་བརྩེགས་པར་བྱས་ན་ཡང་། ངས་ཁྱེད་རང་ད་དུང་ཡང་རྨི་ལམ་གྱི་ཞིང་ནས་རྟག་པར་མཐོང་གི་འདུག།

ད་ལྟ་ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་བརྩེ་འདང་གི་ཆར་བ་དེ། མེ་ཏོག་གང་གི་ཕྱོགས་ལ་གཏོང་གི་ཡོད། གཏོང་བཞིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ནི་སྨིན་ལེགས་རྒྱས་པ་མགྱོགས་སམ། མཚམས་འདིར་ཁྱོད་རང་གློ་བུར་དུ་ངུ་སྐད་ཤོར། ངུ་སྐད་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས། ནང་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་མཐའ་དག་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་བཏང་ཟིན་པའི་མཛའ་བོ་ཞིག་ཡིད་ལ་འཁོར་བ་ཡིན། ལག་པ་བྲང་གར་བཞག་ནས་ཕྱི་འདང་ཞིག་བརྒྱབ་ནས་བཤད་ན། མཛའ་བོ་དེས་ཡོད་ཚད་ཁྱོད་ལ་ཕུལ་ཟིན། ཁོས་ཁྱོད་ལ་ཕུལ་ཟིན་གྱི་མཛའ་བརྩེ་རྣལ་མ་དེ་ནི་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཁོས་བྱས་བྱས་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་དྲིན་ལན་སློག་མི་དགོས་པ་དེའོ།། ལྷ་སྒྲོན།ཁྱོད་ད་སྐབས་འཁོར་བའི་ཕུགས་ཐག་རིང་མོ་ཞིག་ན་ཕར་དགའ་མ་མྱོང་པའི་སྐྱེས་པ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་གནས་སྡོད་བྱས་ཡོད་དམ། མདོར་ན་དུས་ཚོད་མང་ཤོས་དག། ཆུང་དུས་ཀྱི་མཛའ་གྲོགས་དང་མཉམ་དུ་རྩེད་ར་སྒྲིག་མྱོང་བའི་དུས་སྐབས་ལ་ཤོར་འགྲོ་བ་ཤེས་སམ། དེ་དུས་ཁྱོད་ལ་སྐྱིད་སྡུག་གང་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་ཡང་གཞན་ལ་ངོམ་ཆོག་ཆོག་གི་སྐྱོར་ཡ་ཞིག་ཡོད་པ་དྲན་ནམ། མཚམས་འདིར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐལ་མདོག་གི་འཚོ་བ་ལ་གྱེས་བརྡ་བཏང་ནས་ཁོ་རང་འཚོལ་དུ་འགྲོ་ངེས། འོན་ཀྱང་། ཁྱེད་རང་འགྲོ་བ་ཕྱི་དྲགས་པས་ཡིན་ནམ། ཁོའི་བརྩེ་སེམས་ནི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་འོད་དུ་འཚེར་ན་ཡང་། ཁོ་རང་འཇིག་རྟེན་གཞན་ཞིག་ལ་སོང་ནས་རིང་ཞིག་རེད་འདུག། ད་དུང་། ཁོའི་ཁ་ཆེམས་ནང་དུ་ཁྱོད་ལ་འདི་ལྟར་བྲིས་འདུག།

བྲལ་སོང་བའི་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག།

གཤོག་རྡེབ་གཅིག་གིས་གཙང་བོ་བརྒལ།

གཙང་བོ་དང་འདྲ་བའི་མིག་ཆུ་བརྒལ།

མིག་ཆུ་དེའི་ནང་གི་འཇིག་རྟེན་བརྒལ།

འཇིག་རྟེན་དེ་ཡོངས་སུ་བརྒལ་རྗེས།

སླར་ཡང་གཙང་བོ་བརྒལ།

མིག་ཆུ་དང་འདྲ་ལ་ཚྭ་དྲི་མེད་པ་དག་བརྒལ།

དྲན་ན་གློ་སྙིང་གས་ཡོང་བའི་ཁྱོད་རང་།

ལྡིང་བའི་གཤོག་པར་རྣག་ཁྲག་འཛགས་ཀྱང་།

འཕུར་མི་ཐུབ་པའི་ཟོལ་གྱིས་མྱ་ངན་མི་བྱེད།

བློ་ཉེ་ཉེ་ཞིག་གི་རུམ་ཁ་ན་ཚ་རླབས་འདྲེས་པའི་ཁྱོད་ཀྱིས།

ནང་སེམས་ཀྱི་མཛེས་པ་གང་ཞིག་ཆག་ཉིལ་དུ་བཏང་ནས།

སླར་ཡང་། ལ་མོ་གང་ཞིག་བརྒལ་ནས།

ནང་སེམས་ཀྱི་མཛེས་པ་འཚོལ་དུ་འཕུར་བཞིན་ཡོད།

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:ན་གཞོན་དུས་ཚོད་དམ་དུ་འཛིན།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:གནས་སྐབས་མེད།