ཐ་མག་དང་ཁེར་རྐྱང་། ད་དུང་ཁྱེད།

        2023-08-21

     ང་དོ་ནུབ་ཁེར་མ་ཡིན། ད་ལྟ་ང་ཁེར་རྐྱང་ལ་མོས།

     ཁྱེད་ཀྱི་བཅའ་དངོས་ཁ་ཤས་ད་དུང་ངའི་ཁྱིམ་དུ་འདུག། འདི་དག་ལོ་ངོ་བཞིའི་ཡར་སྔོན་ཞིག་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་ཁྱིམ་དུ་བསྐྱུར་ནས་སོང་བ་རེད། སྐབས་དེའི་ངའི་ཁྱིམ་ནི་ད་ལྟའི་ངའི་ཁྱིམ་འདི་མ་རེད། ཁྱེད་རང་ཁྱིམ་འདིར་ཐོན་མྱོང་མེད། ད་ལྟའི་ངའི་ཁྱིམ་འདི་ཁྱེད་ཀྱིས་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པའང་མི་ཤེས། འོན་ཀྱང་། ཁྱེད་ཀྱིས་བཅའ་དངོས་འདི་དག་མཐོང་ན་དེ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིན་པ་ཤེས་ངེས་རེད།བཅའ་དངོས་འདི་དག་ལ་རྙིང་ཞེན་ཅི་ཡང་མི་འདུག ཁྱེད་ཀྱིས་བསྐྱུར་ནས་འགྲོ་སྐབས་དང་ཨ་ན་མ་ན་རེད། འདི་དག་ལ་ཕལ་ཆེར་རྙིང་རྒྱུ་ཡང་མེད་པ་འདྲ།

ཐ་མག་ཀྱང་རྐང་གཅིག་ལས་ལྷག་མི་འདུག

     ཁྱེད་ཀྱིས་ངས་ཐ་མག་འཐེན་གྱི་ཡོད་པ་ཤེས་མི་སྲིད། ངའི་ཡར་སྔོན་གྱི་ཁྱིམ་ནས་ངས་ཐ་མག་ཁམ་གང་ཡང་འཐེན་མྱོང་མེད། ད་སྐབས་ངས་ནག་ཉེས་ཤིག་བཟོས་པ་ནི།ཁྱེད་ཀྱིས་བསྐྱུར་ནས་སོང་བའི་བཅའ་དངོས་འདི་དག་ཐ་མག་གི་དྲི་མས་ཁེངས་སུ་བཅུག་པ་དེ་རེད།

ཁེར་རྐྱང་གི་ལོ་ཟླ་རིང་མོར། བདག་དང་ཆེས་ཐག་ཉེ་བ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཅའ་དངོས་འདི་དག་ལས་གཞན་ཐ་མག་གཅིག་པུ་རེད། ངས་ཁྱེད་ཀྱི་བཅའ་དངོས་དག་ལ་མིག་གིས་བཤེར་ཐེངས་རེར། ཐ་མག་རྐང་རེ་ལག་ཏུ་ཐོགས་ཡོད་ངེས་ལ། དང་ཐོག་ཁེར་རྐྱང་གི་སེམས་པ་སྨྲེང་དྲགས་པ་འདྲ་བས།ངས་ཐ་མག་ཤེད་ཀྱིས་བརྔུབས་པ་ཡིན་ལ་མཚམས་ཚིགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་བརྔུབས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་སྔོན་དང་ཅུང་མི་འདྲ།

     ད་ལྟ་ངས་ཁྱེད་ཀྱི་བཅའ་དངོས་དག་ལ་ལྟ་ཐེངས་རེར།ཐ་མག་རྐང་རེ་སྒམ་ནས་ལེན་པ་གཏན་ཁེལ་ཡིན་ཡང་། ཞེ་ལྷོད་ལ་བབས་ནས་དལ་མོར་འཇིབ་ན་དེ་ནི་ལོངས་སྤྱོད་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག་པ་འདྲ། བཅའ་དངོས་དེ་དག་ལ་ལྟ་བཞིན་ལྟ་བཞིན་ཕྱིར་དྲན་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་། ཐ་མག་རྔུབ་པ་དང་གཏོང་བའི་འགྲོས་ལྟར། སེམས་སུ་ག་ལེར་འབབ་ཏུ་བཅུག་ན་དེ་ནི་དངོས་གནས་སྐྱིད་པོ་ཞེ་དྲག་རེད།

     དང་ཐོག་ཐ་མག་ཤེད་ཀྱིས་རྔུབ་ཐེངས་རེར། སེམས་ནི་ག་ཤེད་དུ་བཅུག་ནས་དུ་བས་འཚུབ་དུ་བཅུག་པ་བཞིན་དབུགས་ཀྱང་ཧལ་ཧལ་བྱེད། ད་ལྟ་དུ་བ་རྔུབ་པ་ཁོ་ནའི་སྟེང་ནས་ཀྱང་རང་གི་སེམས་ཁམས་དང་བསམ་བློའི་འགྱུར་བ་མང་ཙམ་རྟོགས་ཐུབ་པ་འདྲ།

ད་ལྟ་བསམས་ན། ཁྱེད་རང་དངོས་གནས་བདག་གི་མི་ཚེའི་ཁྲོད་ཀྱི་ཆེས་གལ་ཆེ་བའི་མི་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག ཁྱེད་དང་ཁ་ཐག་རིང་དུ་འགྲོ་བ་ཡང་སླ་མོ་ཞིག་མིན་པར་དེ་ནི་བརྒྱུད་རིམ་རིང་པོ་ཞིག་རེད། ཁྱེད་དང་འཕྲད་པས།ངས་ཕྱིར་དྲན་འགངས་ཆེན་མང་པོ་ཞིག་བསགས་འདུག།

     ངས་རང་གི་བྱིས་བློ་ལྟ་བུའི་ནང་སེམས་སློག་ཐེངས་རེར་འདི་ལྟར་བསམ་གྱི་འདུག། གལ་ཏེ་ང་རང་ཁྱེད་དང་གཏན་དུ་གྱེས་ན་ང་བུ་མོ་གཞན་ཞིག་དང་འཕྲད་པ་ལས་སླ་ཡང་།ང་ལ་བློ་ཐག་རྦད་ཆོད་ཟེར་བ་དེ་ལར་ནས་ཡོང་རྒྱུ་མི་འདུག་པས། ངས་ཡུན་རིང་དུ་ཐ་མག་དང་ནང་སེམས་བརྗེ་རེས་བྱས་པ་ལས་གཞན་སུ་དང་འབྲེལ་བ་མ་བྱུང་ལ། འབྲེལ་བ་བྱུང་ཐབས་ཀྱང་མ་བྱས། དེ་བས་ཐ་མག་དང་ངེད་གཉིས་བར་ལ་ད་ལྟ་འབྲལ་དུ་མེད་པའི་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཆགས་འདུག་པ་འདྲ།

     སྤྱིར་ཐ་མག་གི་ངོ་བོ་ནི་བཤད་དཀའ་བ་ཞིག་འདུག།དེ་ནི་སྐྱོན་གྱི་རང་བཞིན་ཞིག་རེད། ཆེས་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐྲན་ངན་གྱི་རིགས་བསྐྱེད་ཅིང་། གློ་བའི་བྱེད་ནུས་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་དང་རིམས་འགོག་མ་ལག་ལ་གཏོར་བརླག་ཐེབས་པ་སོགས་སྐྱོན་མང་བ་ཕལ་ཆེར་བགྲང་གིས་མི་ལང་བའི་ཚད་ཙམ་བཤད་རྒྱུ་འདུག་ལ། དེ་དག་ཚང་མ་བདེན་པ་ཡང་ཡིན་པར་འདུག།

     ང་ལ་མཚོན་ན། ནང་སེམས་གཉོམ་པའི་སྐབས་དང་། བསམ་གཞིག་གི་རྒྱ་རུ་ཚུད་པའི་དུས་སུ་ཐ་མག་ལ་ནང་སེམས་ཁེན་པ་ཡིན་པས། རིམ་གྱིས་དེ་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་སོང་ཤས་ཆེ། མི་མང་པོ་ཡང་ང་དང་འདྲ་བར་ཐ་མག་ལ་མོས་པར་གྱུར་བ་ཡིན་སྲིད་དམ།

ལ་ལས་ཁ་ལག་བཟས་རྗེས་ཐ་མག་འཐེན་ན་དེས་བདེ་སྣང་ཞིག་ཁྱེར་ཡོང་ཟེར། ལ་ལས་ལས་ཀ་དཀའ་དུས་ཐ་མག་འཐེན་ན་ངལ་གསོ་ཡག་པོ་ཐོབ་ཟེར། ཡང་འགའ་རེས་ཉིན་རེར་ཐེངས་ཁ་ཤས་མ་འཐེན་ན་འདུག་མི་ཐུབ་ཟེར་བ་དང་། ཉིན་རེར་སྒམ་གང་གིས་མི་འདང་གི་ཟེར་བ། སྣམ་ཕྱིང་དུ་འགྲོ་དུས་ཐ་མག་གིས་སྐྱག་དྲི་གནོན་ཐུབ་ཟེར་བ་སོགས་སྐྱོན་གྱི་རང་གཞིར་གྲུབ་པའི་ཐ་མག་ཀྱང་གཏོང་མི་ཐུབ་པའི་མི་བུ་ཅི་འདྲའི་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་བགྲང་གིས་མི་ལང་ངོ་།།

སྒོ་རང་གྲོལ།


  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:སེར་ཤུལ་རྫོང་གིས་འོས་འགན་སྨན་བཅོས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:གནས་སྐབས་མེད།
  • དོ་སྣང་ཆེ་བའི་རྩོམ།