སྲིད་གྲོས་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའ་ཞི་དང་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོའི་མཚན་ཐོ།

        2023-01-16

(2023ལོའི་སྤྱི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས14ཉིན་སྲིད་གྲོས་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའི་ཐོག་བདམས་ཐོན་བྱུང་། )

ཀྲུའུ་ཞི། ཐེན་ཞང་ལི(བུད་མེད)།

ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀྲུང་མེན། ཏུའུ་ཧོ་ཕིང་། རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན(བོད་རིགས)། ལིན་ཧྲུའུ་ཁྲེང་། ཨོའུ་དབྱང་ཙེ་ཧྭ། ལིའུ་ཁྲེང་མིང་། དབྱང་ཏན། ཞེ་ཧྲང་ཧྭ(བུད་མེད)། ལིའུ་ཞུས་ཀོང་། ཞུས་ཝེ་ལིན།

དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ། ལི་ཅན་ཆིན།


  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།: སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་གྲོལ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:གནས་སྐབས་མེད།
  • དོ་སྣང་ཆེ་བའི་རྩོམ།