རེ་བ་ཟད་པའི་མི།

    བོད་ཀྱི་སློབ་གསོ།    2012-06-20

ཀ་པས་ཁྱེད་ཀྱིས་བལྟས་ན་ཐག་ཉེ་ཤོས་ནི་ཅི་ཡིན་ཟེར།
ཁ་པས་ཐག་ཉེ་ཤོས་ནི་འཆི་བ་ཡིན་ཟེར།
ཀ་པས་འོ་ན་ཐག་རིང་ཤོས་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཟེར།
ཁ་པས་ཐག་རིང་ཤོས་ནི་རེ་བ་ཡིན་ཟེར།
  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:དཔེ་སྟོན།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:བརྡ་ཁྱབ།