གླིང་གི་རྗེས་ཤུལ་བཙལ་བ་ལས།༦ འབྲུ་སྒ་སྡེ་ཆོས་སྐྱོང་བེར་ནག་གི་མཁར།

གངས་དབང་གིས་བྲིས་ཤིང་པར་བླངས།        2021-01-21

གླིང་གི་རྗེས་ཤུལ་བཙལ་བ་ལས།༦ འབྲུ་སྒ་སྡེ་ཆོས་སྐྱོང་བེར་ནག་གི་མཁར།
གླིང་གི་རྗེས་ཤུལ་བཙལ་བ་ལས།༦ འབྲུ་སྒ་སྡེ་ཆོས་སྐྱོང་བེར་ནག་གི་མཁར།
མཆོང་མཁར་སྨུག་པོ། 

     ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཁྲི་འདུ་རྫོང་གི་འགྲམ་ལ་མདའ་བ་ཞེས་པའི་གྲོང་སྡེ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ན། གླིང་གི་དཔའ་ཐུལ་འབྲུ་སྒ་སྡེ་ཆོས་སྐྱོང་བེར་ནག་གི་ཆུ་རྫོང་དང་། དེའི་ཟུར་ལ་གུ་རུའི་གྲུབ་ཆུ་དང་། རིག་འཛིན་གྱི་ཚེ་ཆུ་སོགས་འདུག  འབྲུ་སྒ་སྡེ་ཆོས་སྐྱོང་བེར་ནག་ནི་གླིང་གི་དཔའ་ཡང་ཐུལ་དམ་པའི་མི་བདུན་ལས་ཁྲ་དར་མ་ཚ་ཞང་འདན་མ་བྱང་ཁྲ། གླག་དར་མ་སྒ་བདེ་ཆོས་ཀྱོང་བེར་ནག  སྤྱང་དར་མ་སེང་སྟག་ཨ་དོམ། ཞེས་ཞེ་ཐུལ་ཁྲ་གླག་སྤྱང་གསུམ་གྲགས་པའི་ནང་གསེས་གཅིག་ཡིན། འབྲུ་ཞེས་པ་ནི་བོད་ཀྱི་རུས་རྒྱུད་ཅིག་གི་སྤྱི་མིང་དང་། སྒ་སྡེ་ཞེས་པ་ནི་དེའི་ནང་གསེས་ཀྱི་རུས་མིང་ཞིག་ཡིན་ལ། ཆོས་སྐྱོང་ཞེས་པ་ནི་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་མགོན་པོའི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པས་དེ་སྐད་ཐོགས་པ་དང་། བེར་ནག་ཅེས་པ་ནི་ཁོང་གི་དབུ་ལ་ཞྭ་ནག་པོ་དང་ལུས་ལ་རས་ནག་གི་བེར་ལྭ་གྱོན་པས་ཡིན་པ་རེད་ཟེར། ཁོང་ནི་གླིང་གི་དཔའ་ཐུལ་ནང་ལས་རྩལ་ཆེན་པོ་དང་ཤེད་ཆེན་པོ། ཐབས་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། མེ་སྒྱོགས་འཕེན་པར་ཤིན་ཏུ་འཇོན་པས། ཧོར་གླིང་དང་སོག་གླིང་། འཇང་གླིང་། ཁྲ་གླིང་། མོན་གླིང་། སོགས་གཡུལ་འགྱེད་མང་པོའི་ནང་དུ་དགྲ་སྡེ་མང་པོ་འཇོམས་པའི་ལོ་རྒྱུས་གླིང་སྒྲུང་ནང་མང་པོ་བཀོད་ཡོད་དོ། 《ཧོར་གླིང་གཡུལ་འགྱེད》ནང་གསལ་བ་ལྟར་ན། ཁོང་གི་ཆིབས་རྟ་ལ་རྟ་ཕོ་རླུང་ནག་གདོང་གཅོད་ཟེར།

 གླིང་གི་རྗེས་ཤུལ་བཙལ་བ་ལས།༦ འབྲུ་སྒ་སྡེ་ཆོས་སྐྱོང་བེར་ནག་གི་མཁར།

 གླིང་གི་རྗེས་ཤུལ་བཙལ་བ་ལས།༦ འབྲུ་སྒ་སྡེ་ཆོས་སྐྱོང་བེར་ནག་གི་མཁར།

   ཆུ་རྫོང་ཡོད་སའི་ཐོག་གི་རི་མགོར་འབྲུ་སྒ་སྡེ་ཆོས་སྐྱོང་བེར་ནག་གི་མཆོང་མཁར་སྨུག་པོའི་ཤུལ་ཡོད་རེད་ཟེར་བས་དེ་མཇལ་དུ་སོང་། རི་གདོང་དེ་ནི་ཆུ་དྲུག་གདོང་དྲུག་འཛོམས་སའི་དཀྱིལ་དུ་ཆགས་ཡོད་པས། དེ་ནས་བལྟས་ན་ཁྲི་འདུ་རྫོང་གི་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ཧ་ལམ་མཐོང་ཐུབ། མཁར་ཤུལ་ཐོག་ལ་ལྷ་ཁང་ཞིག་བཞེངས་ཡོད་པས། ཕྱོགས་བཞིར་མཁར་གྱི་རྩིག་རྨིང་གི་ཤུལ་ཙམ་ལས་མཐོང་མི་ཐུབ།

གླིང་གི་རྗེས་ཤུལ་བཙལ་བ་ལས།༦ འབྲུ་སྒ་སྡེ་ཆོས་སྐྱོང་བེར་ནག་གི་མཁར།
གླིང་གི་རྗེས་ཤུལ་བཙལ་བ་ལས།༦ འབྲུ་སྒ་སྡེ་ཆོས་སྐྱོང་བེར་ནག་གི་མཁར།
གླིང་གི་རྗེས་ཤུལ་བཙལ་བ་ལས།༦ འབྲུ་སྒ་སྡེ་ཆོས་སྐྱོང་བེར་ནག་གི་མཁར།
གླིང་གི་རྗེས་ཤུལ་བཙལ་བ་ལས།༦ འབྲུ་སྒ་སྡེ་ཆོས་སྐྱོང་བེར་ནག་གི་མཁར།
གླིང་གི་རྗེས་ཤུལ་བཙལ་བ་ལས།༦ འབྲུ་སྒ་སྡེ་ཆོས་སྐྱོང་བེར་ནག་གི་མཁར།

 

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:གླིང་གི་རྗེས་ཤུལ་བཙལ་བ་ལས། ༤ སྟག་རོང་ཨ་ནུ་གཟིག་འཕེན་གྱི་མཁར་ཤུལ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:གླིང་གི་རྗེས་ཤུལ་བཙལ་བ་ལས། ༧ རྟ་རྣ་དགོན་དང་གླིང་གི་གདུང་རྟེན།
  • དོ་སྣང་ཆེ་བའི་རྩོམ།