གཡུ་ཁོག་ཡུལ་གྱི་གནའ་བོའི་མཁར་རྫོང་རོབ་བཤད།

གཡུ་ཁོག་ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ།        2020-06-15

གཡུ་ཁོག་ཡུལ་གྱི་གནའ་བོའི་མཁར་རྫོང་རོབ་བཤད།

   གཡུ་ལུང་རིང་མོའི་སྟོད་ཀྱི་བྱ་རིས་ཉག་ག་ནས་སྨད་ཀྱི་གཡུ་མདོའི༼  ཁྲོ་སྐྱབས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཉེ་འགྲམ༽ བར་གྱི་ཕུ་མདའ་ཉིན་སྲིབ་ཀུན་ན་ལོ་རྒྱུས་གསལ་ལ་མི་གསལ་བའི་གནའ་བོའི་རྫོང་མཁར་ཆེ་ཆུང་བཅུ་ཕྲག་དུ་མ་ཞིག་ཡོད། འོན་ཀྱང་གཡུ་ལུང་གི་ཕྱེད་ཀ་མན་ཆོད་གནའ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱལ་རོང་ཁྲོ་སྐྱབས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་ཡིན་ཅིང་གཡུ་རོང་དང་འོ་བཟི་སོགས་ས་ཚིགས་རེར་མིང་རེ་ཡོད་པ་དང་ད་ལྟའི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་རྔ་བ་ཁུལ་ཆུ་ཆེན་རྫོང་དུ་གཏོགས། གཡུ་ཁོག་དང་གཡུ་ཁོག་པ་ཞེས་མིང་འཇུག་ས་ནི་ལུང་པ་དེའི་ཕྱེད་ཀ་ཡན་ཆོད་དང་དེའི་སྡེ་བ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། སྤྱིར་གཡུ་ཁོག་གི་ས་ཆ་དེ་ཡང་སྔོན་རྒྱལ་རོང་གཅིག་གྱུར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པའི་དུས་སུ་རྒྱལ་མོ་རོང་གི་མངའ་ཁོངས་ཡིན་ཅིང་ཕྱིས་ནས་འཕོ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་པར་སེམས། དེས་ན་གཡུ་ཁོག་གི་ས་གནས་རྣམས་སུ་གནའ་བོའི་རྫོང་མཁར་དང་ཞིག་རལ་དུ་གྱུར་པའི་མཁར་ཤུལ་དུ་མ་ཡོད། ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་སུ་སྔོན་རི་སྒང་སོ་སོའི་མཁར་ལ་སོ་མཁར་ཟེར་ཞིང་གནའ་དུས་སུ་དམག་བརྡ་སོགས་གཏོང་དགོས་ཚེ་ས་གནས་དཔོན་གྱི་མཁར་རྩེ་ནས་བསང་གཏོང་ཞིང་། དེ་ནས་རི་སྒང་གི་སོ་མཁར་ནས་བསང་གཏོང་། དེ་ནས་དེ་མཐོང་བའི་རི་གཞན་པའི་སྒང་ནས་བསང་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱིས་ས་གནས་སོ་སོར་བརྡ་སྤྲོད་པ་ཡིན་ཟེར། རྒྱལ་རོང་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ངག་རྒྱུན་དེ་འདུག དེ་ནི་བདེན་ཁ་ཆེ་བར་སེམས་ཏེ་མཁར་དེ་དག་རི་ཤོད་དང་། རི་ཕར་ཚུར་གྱི་སྒང་སོགས་སུ་གཅིག་གིས་གཅིག་མིག་མཐོང་གི་ཐད་དུ་རིམ་པར་བསྒྲིགས་ནས་ཡོད། རི་ཤོད་ཀྱི་མཁར་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་སྐོར་དུ་གྲོང་ཤུལ་ལྟ་བུ་ཡོད་པས་ཕལ་ཆེར་ས་གནས་ཀྱི་དཔོན་མཁར་ཡིན་པ་དང་། རི་རྩེའི་མཁར་རྣམས་ཁེར་རྐྱང་དུ་ཡོད་པས་སོ་མཁར་དངོས་རེད་སྙམ་པ་འདུག


གཡུ་ཁོག་ཡུལ་གྱི་གནའ་བོའི་མཁར་རྫོང་རོབ་བཤད།

   སོ་མཁར་ལ་ཆེ་བ་མཁར་ལྟ་བུ་དང་། ཆུང་བ་སྤེའུ་ཞེས་རིགས་གཉིས་ཙམ་འདུག གཡུ་མཁར་ཐང་གི་གཉན་པོ་གཡུ་རྩེའི་རི་སྒང་གི་མཁར་ཤུལ། གཡུ་དངོས་སེའུ་ལུང་སྒང་གི་མཁར་ཤུལ། སྒེགས་མདའི་གཡས་སྒང་དུ་སྒེགས་ཙི་ལིའི་རྒྱལ་པོའི་མཁར་ཤུལ། སྒེགས་ཀྱི་ཙི་མདོའི་མཁར་ཤུལ། འཁྱིལ་ཆེན་སྨར་མདོའི་མཁར་ཤུལ། བོལ་གོང་གི་མཁར་དྲུག་ཟུར་གྱི་ཤུལ། རྫོང་ཆེན་མར་མདའི་མཁར་ཤུལ། ནུ་མདོའི་མཁར་གོང་འོག་གཉིས། དབྱི་འ་མར་མདའི་མཁར། རྒྱ་འུ་ཡར་ཁ་དང་མར་ཁའི་མཁར་ཤུལ་གཉིས། སྤ་འུའི་མཁར། སྒ་ནུབ་ཡ་ཐང་གི་མཁར་ཤུལ། ར་ཤུའི་སོ་མཁར་གྱི་སོ་མཁར་ཤུལ། གཞན་གཡུ་ལུང་དངོས་མིན་ཀྱང་གཡུ་ཁོག་པའི་སའི་ཆར་གཏོགས་པ་ཨ་སེན་རྦ་མདོའི་མཁར་ཤུལ། མཁར་ནག་རིང་གི་སོ་མཁར། དེམ་གྱི་མཁར་རྩའི་མཁར་ཤུལ་གཉིས་དང་། མཁར་ཆ་སྣ་གདོང་གི་མཁར་བཅས་ཁོ་བོས་དངོས་སུ་མཐོང་མྱོང་བའི་མཁར་དང་ཞིག་རལ་དུ་སོང་བའི་མཁར་ཤུལ་བཅས་ཁྱོན་མཁར་ཉི་ཤུ་ཙམ་འདུག སྐབས་འདིའི་ཞིག་རལ་དུ་སོང་བའི་མཁར་ཤུལ་ཞེས་པ་ནི་ཐོག་བརྩེགས་གཉིས་ཡས་མས་ཡོད་པའི་མཁར་ཤུལ་མ་གཏོགས་ཁང་ཤུལ་དང་མཁར་ཤུལ་མི་ཕྱེད་པའི་རིགས་གཅིག་ཀྱང་བགྲང་མེད། འོན་ཀྱང་ཉེ་སྔོན་ཡུལ་མི་ཚོས་སྡོད་ཁང་གསར་བཟོའི་རྩིག་རྡོའི་ཆེད་དུ་བཤིགས་པ་སོགས་ཀྱིས་མཁར་ཤུལ་འགའ་རེ་ཤུལ་ཙམ་ཡང་མི་མངོན་པར་བྱས་འདུག མཁར་རྩ། ར་ཤུའི་སོ་མཁར། མཁར་འདུས། མཁར་ནག་རིང་། མཁར་ཆ་སྣ་གདོང་ལྟ་བུ་ས་ཆ་འགའ་རེ་ན་མཁར་དང་སོ་མཁར་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ས་མིང་ཡང་ཐོགས་ཡོད། མཁར་འགའ་རེ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཅུང་ཟད་རེ་ཡང་འདུག་སྟེ། སྒེགས་མདའི་ཡར་སྒང་གི་མཁར་ནི་གླིང་གེ་སར་དུས་ཀྱི་གཡུ་རོང་སྒེགས་ཙི་ལིའི་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་མཁར་ཡིན་པ་དང་། སྒེགས་ཀྱི་ཙི་མདོའི་མཁར་དང་། འཁྱིལ་ཆེན་སྨར་མདོའི་མཁར་གཉིས་ནི་སྒེགས་ཙི་ལིའི་རྒྱལ་པོའི་བློན་པོ་རེའི་མཁར་དང་།  ཨ་སེན་རྦ་མདོའི་མཁར་ནི་ཙི་ལིའི་རྒྱལ་པོའི་དུས་སུ་ལམ་སྲུང་གི་སོ་མཁར་ཡིན་པའི་ངག་རྒྱུན་ཡོད།  བོལ་གོང་གི་མཁར་དྲུག་ཟུར་དེ་ནི་དུས་ནམ་ཡིན་མི་གསལ་མོད་བར་སྐབས་ཤིག་ལ་ས་ཆ་དེ་ན་དཔོན་གཏུམ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་རྩིག་བཟོ་ཧ་ཅང་མཁས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་མཁར་ཞིག་རྩིག་ཏུ་བཅུག དེས་མཁར་ཟུར་དྲུག་ཞིག་བརྩིགས། མཁར་བརྩིགས་ཚར་རྗེས་དཔོན་དེས་མཁར་དེ་འདྲ་གཞན་ལ་རྩིག་པའི་ཕྲག་དོག་གིས་རྩིག་བཟོའི་ལག་མགོ་གཉིས་བཅད་ནས་བཏང་། ཡང་མཁར་དེའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་ཧ་ཅང་མཐོ་རྐྱེན་ཉི་མ་འཆར་འཕྱི་བས་དཔོན་པོས་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་རི་བརྐོས་ནས་ཕབ་ཏུ་བཅུག གང་མཚམས་ཤིག་ན་རྒད་མོ་ཞིག་གིས་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་མི་མཐོན་པོ་ཕབ་རབས་ཡོད་མ་གཏོགས། རི་མཐོན་པོ་ཕབ་རབས་མེད་པས་འུ་ཚོས་རི་ཕབ་པ་ལས་མི་ཕབ་ན་མི་དགའ་འམ་སྨྲས་པས་ཚང་མས་ཤིན་ཏུ་བདེན་པར་གོ་ནས་དཔོན་རྒན་བསད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། ཤར་རི་ལ་ཉག་ལྟོང་ཞིག་ཡོད་པ་ཡུལ་མི་ཚོས་བརྐོས་ཤུལ་ཡིན་སྐད། ཡང་དབྱི་འ་མར་མདའི་མཁར་གྱི་ནང་དབྱི་འ་གནམ་ཆ་ཚང་ཟེར་བའི་མི་ཁྱིམ་ཕྱུག་པོ་ཚང་ཞིག་ཡོད། མཁར་གྱི་ཤོད་ན་རེ་འབྱམས་ཤིག་ཡོད། ཐེངས་ཤིག་མཁར་ནང་དུ་འཁྲུགས་ཟིང་བྱུང་ནས་ཁྱིམ་བདག་གིས་གཞན་གཅིག་ལ་གྲི་རྨས་བྱས་པས་རེ་འབྱམས་ཀྱི་སྟེང་ཁྲག་འཐོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་རེ་འབྱམས་མཁར་ཤོད་ནས་ཐུར་གཡུ་ཆུའི་ནང་བུད་སོང་། དེ་ནས་ཁྱིམ་དེ་སྟོངས་སོང་བ་རེད་ཟེར་བའི་ངག་རྒྱུན་ཡོད། མདོར་ན་གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་རྡོ་རྩིག་ལག་རྩལ་ལས་བྱུང་བའི་མཁར་རྫོང་འདི་དག་ལ་མ་མཐའ་ཡང་ལོ་སྟོང་ཕྲག་ཡས་མས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པར་མ་ཟད་འདི་དག་གིས་མེས་པོ་གོང་མའི་ཕྱག་སྲོལ་གྱི་རྡོ་རྩིག་ལ་སྲ་བརྟན་མཛེས་གསུམ་སོགས་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཞིང་། ས་གནས་འདི་དག་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་ཕྱུག་པའི་བདེན་དཔང་བྱས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:གཡུ་ཁོག་ཡུལ་གྱི་རྡོ་བརྐོས་ལག་རྩལ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:ཁྱེད་ཀྱིས་བོད་ལ་རི་མོའི་ལག་རྩལ་ནམ་ཞིག་ནས་དར་བ་ཡིན་པ་ཤེས་སམ།
  • དོ་སྣང་ཆེ་བའི་རྩོམ།