རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རིས་འགྲེལ་མ།

ཐུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཞུས་བྱས།        2022-03-10

     སྤྱི་ཟླ3པར། ང་ཚོས་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པ་དང་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པ་འཚོག་རྒྱུར་བསུ་བ་བྱས་ཤིང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་གཉིས་ཐད་ཁྱེད་ཉིད་ཀྱིས་ག་ཚོད་ཤེས་སམ། མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཇི་ལྟར་བྱུང་ངམ། མི་སུ་འདྲ་ཞིག་གིས་སྲིད་གྲོས་ཨུ་ཡོན་བྱས་ཆོག་གམ། 2022ལོའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་གཉིས་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་གང་དག་ལ་དོ་ཁུར་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་སོགས་འདི་ནས་གཟིགས་པར་ཞུ།


རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རིས་འགྲེལ་མ།རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རིས་འགྲེལ་མ།རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རིས་འགྲེལ་མ།རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རིས་འགྲེལ་མ།རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རིས་འགྲེལ་མ།རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རིས་འགྲེལ་མ།རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རིས་འགྲེལ་མ།རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རིས་འགྲེལ་མ།

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:ཀྲེན་ཅན་ཡིང་གིས་གྲོས་གཞི་འདི་འདྲ་བཏོན་འདུག།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:ལས་དོན་སྙན་ཞུ་ཁག་གསུམ་ལ་གསན་ཞིབ་གནང་བ།
  • དོ་སྣང་ཆེ་བའི་རྩོམ།