བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་གསར་པ་བཀས་བཅད་སྤྱི་བསྒྲགས།(བསྡོམས་འདོན་ཐེངས་46པ།)

    མི་དམངས་དྲ་བ།    2015-07-24

བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་གསར་པ་བཀས་བཅད་སྤྱི་བསྒྲགས།(བསྡོམས་འདོན་ཐེངས་46པ།)བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་གསར་པ་བཀས་བཅད་སྤྱི་བསྒྲགས།(བསྡོམས་འདོན་ཐེངས་46པ།)བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་གསར་པ་བཀས་བཅད་སྤྱི་བསྒྲགས།(བསྡོམས་འདོན་ཐེངས་46པ།)བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་གསར་པ་བཀས་བཅད་སྤྱི་བསྒྲགས།(བསྡོམས་འདོན་ཐེངས་46པ།)བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་གསར་པ་བཀས་བཅད་སྤྱི་བསྒྲགས།(བསྡོམས་འདོན་ཐེངས་46པ།)བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་གསར་པ་བཀས་བཅད་སྤྱི་བསྒྲགས།(བསྡོམས་འདོན་ཐེངས་46པ།)


 

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:ཐ་སྙད་འགའི་འགྲེལ་བཤད།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་སྤྱི་བསྒྲགས།
  • དོ་སྣང་ཆེ་བའི་རྩོམ།