རྒྱལ་གྲོལ་ལམ་ཡིག་དང་མཐོང་མཆན་གྱི་སྐོར་གསལ་པོ་ཞིག་འདི་ནས་གཟིགས།

མི་དམངས་དྲ་བ།    མི་དམངས་དྲ་བ།    2017-08-22

རྒྱལ་གྲོལ་ལམ་ཡིག་དང་མཐོང་མཆན་གྱི་སྐོར་གསལ་པོ་ཞིག་འདི་ནས་གཟིགས།

 ཚན་རིག་ལག་རྩལ་དར་རྒྱས་ཆེན་པོར་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་ནས། འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་བར་གྱི་འགྲོ་འོང་ཡང་མང་ནས་མང་དུ་གྱུར་པ་རེད། གཤམ་གསལ་གྱི་རྒྱལ་གྲོལ་ལམ་ཡིག་(护照)དང་མཐོང་མཆན་(签证)སྐོར་གྱི་གནད་དོན་འདི་དག ཁྱེད་ཀྱིས་གསལ་པོ་ཞིག་ཤེས་སམ།

 གོ་མི་ཆོད་པའི་རྒྱལ་གྲོལ་ལམ་ཡིག་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ནུས་པ་ཉམས་པའི་མཐོང་མཆན་དེ་རྒྱལ་གྲོལ་ལམ་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་མེད་པར་བཏང་ཆོག་གམ། རྒྱལ་གྲོལ་ལམ་ཡིག་ཏུ་ཤོག་ལྷེ་སྟོང་བ་མེད་ན་ད་དུང་མཐོང་མཆན་མི་དགོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སོང་ཆོག་གམ། རྒྱལ་གྲོལ་ལམ་ཡིག་གསར་པ་དང་རྙིང་བ་གཉིས་ཀ་ཇི་ལྟར་མཉམ་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་དམ། གཤམ་དུ་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་བར་བྱའོ།

 གཅིག གོ་མི་ཆོད་པའི་རྒྱལ་གྲོལ་ལམ་ཡིག་ནི་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ།

  རྒྱལ་གྲོལ་ལམ་ཡིག་ལ་གཏོར་སྐྱོན་ཐེབས་ཡོད་པ་མ་ཟད།