ཁ་སང་སི་ཁྲོན་རང་ས་གནས་ཀྱི་ནད་པ་གསར་པ་བྱུང་མི་འདུག།

        2021-11-16

  སྤྱི་ཟླ11པའི་ཚེས15ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད0ནས24བར་ལ། སི་ཁྲོན་ལ་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ཕོག་པའི་ནད་པ1གསར་དུ་ཐོན་ཡོད། ༼དེ་ནི་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཐོན་པ་ཡིན་ལ། ཟླ11པའི་ཚེས14ཉིན་ལ་ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་པ་ཡིན་པ་གཏན་ཁེལ་བྱས་པ་རེད།༽ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ལས་བུད་མཁན་མེད་ལ། དོགས་ཡོད་ནད་པ་གསར་དུ་ཐོན་མེད་ལ། ནད་ཀྱིས་རྐྱེན་ལམ་དུ་སོང་བ་ཡང་བྱུང་མེད་པ་རེད།

  སྤྱི་ཟླ11པའི་ཚེས14ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24བར་ལ། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ལ་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ཕོག་པའི་ནད་པ1260ཡོད་ཅིང་། དེའི་ནང་དུ་ཕྱི་ནས་འགོས་ཡོང་བ671ཡོད། སྨན་བཅོས་བྱས་ནས་སྨན་ཁང་ལས་བུད་མཁན1216ཡོད།མི3ཤི་བ་དང་། ད་ཆ་སྨན་ཁང་དུ་ལོགས་སུ་བཀར་ནས་སྨན་བཅོས་བྱེད་མཁན41ཡོད། མི4630ཡིས་སྨན་རིག་གིས་བརྟག་ཞིབ་དང་ལེན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

     སྤྱི་ཟླ11པའི་ཚེས15ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24བར་ལ། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ1དང་། ཉེན་ཁ་འབྲིང་གི་ས་ཁུལ12ཡོད་པ་ལས་དེ་མིན་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཚང་མ་ཉེན་ཁ་ཆུང་བའི་ས་ཁུལ་ཡིན་པ་རེད།། 

 

སི་ཁྲོན་གྱི་གྲོང་ཁྱེརཁུལཁག་གི་ནད་རྟགས་གཏན་འཁེལ་གྱི་ནད་པ་དང་ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་པའི་གནས་ཚུལ་རེའུ་མིག།

(2021ལོའི་ཟླ11པའི་ཚེས15ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24བར།

ཁ་སང་སི་ཁྲོན་རང་ས་གནས་ཀྱི་ནད་པ་གསར་པ་བྱུང་མི་འདུག།  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:འབྲིང་རྒྱུགས་མཐོ་རྒྱུགས་ནང་གི་ཁྲིམས་སྐྱོང་ཤེས་བྱ་འོས་འཚམ་སྣོན་རྒྱུ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:གནས་སྐབས་མེད།
  • དོ་སྣང་ཆེ་བའི་རྩོམ།