ཁམས་ཀྱི་མཚོ་མོ་འགའ་ཡི་མཛེས་ལྗོངས།

        2022-06-07

ཁམས་ཀྱི་མཚོ་མོ་འགའ་ཡི་མཛེས་ལྗོངས།
ཉག་རོང་མཚོ་ཁའི་མཛེས་ལྗོངས།

ཁམས་ཀྱི་མཚོ་མོ་འགའ་ཡི་མཛེས་ལྗོངས།
འོད་སྐྱིད་མཚོའི་མཛེས་ལྗོངས།

ཁམས་ཀྱི་མཚོ་མོ་འགའ་ཡི་མཛེས་ལྗོངས།

མཁར་གསར་མཚོའི་དབྱར་ལྗོངས།

ཁམས་ཀྱི་མཚོ་མོ་འགའ་ཡི་མཛེས་ལྗོངས།

སིདྷི་མཚོའི་མཚན་ལྗོངས།

ཁམས་ཀྱི་མཚོ་མོ་འགའ་ཡི་མཛེས་ལྗོངས།

མི་རྒོད་མཚོའི་མཛེས་ལྗོངས།

ཁམས་ཀྱི་མཚོ་མོ་འགའ་ཡི་མཛེས་ལྗོངས།

བཞག་བྲ་གཡུ་མཚོའི་མཛེས་ལྗོངས།


  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:གནས་མཆོག་མ་ཎི་རང་བྱོན་གྱི་ནང་བཅུད་ཡིད་ལྷུང་ལྷ་མཚོ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:གནས་སྐབས་མེད།