ཁ་ཆེ་གཡུ་རྫོང་།

        2010-12-09

སྒྲུང་ཡིག་འདི་ལ་སྟོད་ཆ།བར་ཆ།སྨད་ཆ་སྟེ་ཚན་པ་གསུམ་ཡོད།ཚིགས་ལྷུགས་མ་བརྩིས་ན།ཚིགས་བཅ༥༨༩༤ཡོད།ནང་དོན་རགས་རིམ་པ་ནི་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་བརྟན་གྱིས་བལ་བོ་སོགས་རྒྱལ་ཁམས་ཆུང་ངུ་འགའ་ཞིག་དབང་དུ་བསྡུས་རྗེས།ཁེངས་དྲེགས་ཆེས་ཆེར་གྱུར།གེ་སར་ནི་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཐོས་རུང་སྙིང་ནས་ཁས་ལེན་མ་བྱས་པར།གླིང་ཡུལ་ལ་དམག་དྲངས།གླིང་གིས་རང་སྲུང་མི་བྱེད་ཀ་མེད་དུ་གྱུར་པས་འཐབ་འཁྲུག་བརྒྱབ་ཅིང་།ཁ་ཆེའི་དམག་གིས་ཕམ་ཁ་ཆེན་པོ་ཁུར།མཐར་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་སྐུ་དངོས་གཡུལ་འཁྲུག་ཏུ་ཞུགས་ཏེ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་ཁྲི་བརྟན་རྒྱལ་པོ་དུམ་བུར་གཤགས།ཁ་ཆེས་གླིང་ལ་མགོ་བཏགས་རྗེས་གེ་སར་རྒྱལ་པོས་ལྷ་མདའ་འཕངས་ཏེ་ཁ་ཆེ་གཡུ་རྫོང་གི་གཏེར་སྒོ་ཕྱེས་ཤིང་།གཡུ་རིགས་སྣ་ཚོགས་བླངས་ནས་མི་དམངས་ལ་གཡུ་འགྱེད་བཏང་རྗེས་ཕྱིར་རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་རེད།
  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:གུར་ནག་རྩེ་རྒྱལ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:འཛམ་གླིང་སྤྱི་བསང་།