སྐད་ཡིག་གཉིས་ནི་མི་རིགས་བླ་སྲོག་ཡིན། ཡི་གེའི་གཟུགས་ཀྱི་བྲིས་རྒྱུན་ལེགས་པར་སྐྱོངས།(3)

མཁས་གྲུབ་ནོར་བུ་དང་པདྨ་ནོར་བུས་བྲིས།        2012-04-26


དང་པོ་རང་ཉིད་ནས་མགོ་བཟུང་སྟེ་ཡིག་གཟུགས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས།  ཡིག་གཟུགས་ནི་ལག་རྩལ་གྱི་རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་ཞིག་དང་རིག་གཞུང་གི་མ་ལག་འགངས་ཆེན་ཞིག་རེད།  ཡིན་ཡང་ད་ལྟ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནས་མཐའ་ཕྱིན་པའི་འབུམ་རམས་པ་དང་རབ་འབྱམས་པ་དག་ལ་ལག་ཤེས་འདིའི་ཤེས་ཚད་སྐྱོ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཁར།  ཡིག་གཟུགས་ལ་བཅངས་བའི་འདུ་ཤེས་ཞན་པོ་ཞིག་གིས་ལག་བྲིས་ཡིག་གཟུགས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་པའི་མོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཐབས་ཆགས་ཞིག་གི་གནས་སུ་ལྷུང་འདུག་སྟབས།  ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རིག་གནས་ཀྱི་རིན་ཐང་མངོན་མ་ཐུབ་ལ།  དེ་ཉམས་དམས་སུ་འགྲོ་བའི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད་པས་ཆེས་ཡིད་སྐྱོ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད།  གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་དོན་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་ཚེ་མི་སྒེར་ག་གེ་མོ་ཞིག་གམ་ཚོགས་པ་ལ་ལ་ཞིག་གིས་སྒྲུབ་ཐུབ་པར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡིན།  དེས་ན་བོད་རང་གི་རིག་གནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་བྱ་བར་གཞོལ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཡོངས་ཀྱིས་ཡིག་གཟུགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འགན་འཁྲིའི་འདུ་ཤེས་ཞིག་སོ་སོའི་བསམ་བློའི་གཏིང་རིམ་ན་འཇགས་དགོས་རྒྱུ་དེ་གཙོ་བོའི་གནད་འགག་ཞིག་དང་།  རིག་གནས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཚོང་ལས་དང་འདྲ་བར་ཕན་ཚུན་བརྗེ་རེས་དང་འགྲོ་འོང་།  དཔྱད་གཞིགས་དང་བརྡར་བསྲེགས།  བགྲོ་གླེང་དང་དོགས་སློང་།  གོ་སྐབས་དང་སྟུན་ནས་འགྲན་སློང་གི་དར་ཆ་ཕྱར་ཏེ་དུས་རབས་ཀྱི་ལམ་ཁ་ནས་དཀའ་ཁག་གི་འགན་འཁྲི་ཁུར་ཏེ་མདུན་དུབསྐྱོད་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ།
ཡིག་གཟུགས་ནི་དད་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད།  ང་ཚོས་དད་ཞེན་རྙིང་རུལ་གྱི་ལྭ་བ་ལྗིད་པོ་དེ་མར་ཕུད་ནས་དངོས་ཡོད་ལ་དུང་བའི་འདུན་པ་གསོན་པོས་བསམ་བློའི་ལེའུ་ཞིག་བསྒྱུར་དགོས་ཀྱིན་འདུག    དེ་སྔོན་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་བླ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་གིས་འབྲི་བའི་ཡི་གེ་འདྲ་ཡིན་ན་བྱིན་རླབས་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་ནས་ཡར་ལྷ་ཁང་གི་ནང་དུ་འཇོག་ན་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་མ་གཏོགས།  དེ་མིན་ན་བྲིས་ཡག་པོ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་མཐོང་ཆེན་བྱེད་ཀྱིན་མི་འདུག    དེང་སང་མི་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཡིག་གཟུགས་ལ་དད་པའི་འདུ་ཤེས་ལས་རིག་གནས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་འདུ་ཤེས་ཤིག་འཛིན་གྱིན་མི་འདུག    ངས་བསམ་ན་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་རིན་ཐང་དེ་ལྷས་བཟོ་བཀོད་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་མིའི་ལག་ཤེས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཐོན་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས།  ཆེས་མཛེས་པའི་བྲིས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཉམས་དང་གཟུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མིག་གི་ལོངས་སྤྱོད་དུ་སྤྲོ་སྣང་སྟེར་བ་ཞིག་རེད།
  མ་འོངས་པར་བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ཐད་ནས་ཤུགས་འདོན་རྒྱུ་ལ།  མིག་སྔར་བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་གནས་བབས་དེ་སྐྱ་ཆད་སྔོ་སྡུག་གིས་འཚོ་བཞིན་ཡོད་ལ། 
  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།: ཡིག་གཟུགས་གསར་གཏོད་པའི་གོ་རིམ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:སྡེ་ནང་ས་བྲིས་ཀྱི་སྐོར་གླེང་བ།