ལི་ཐང་རྫོང་གི་ལ་ཕུག་ཐོན་ལེགས་བྱུང་།

        2023-09-13

ལི་ཐང་རྫོང་གི་ལ་ཕུག་ཐོན་ལེགས་བྱུང་།

སྤྱི་ཟླ9པའི་ཚེས4ཉིན། ལི་ཐང་རྫོང་ཚོ་གསུམ་ཡུལ་ཤོག་གི་གནས་མཆོག་ཞིང་གྲོང་གི་མུའུ3300ཡོད་པའི་ལ་ཕུག་རྟེན་གཞིར་ཞིང་པ་ཚོས་ལ་ཕུག་བསྡུ་བར་བྲེལ།

2022ལོར། ལི་ཐང་གི་ལ་ཕུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་ལས་ཐོན་རྫས་སྤུས་ལེགས་ཀྱི་མིང་ཐོར་ཚུད་པ་དང་། ལ་ཕུག་ཐོན་ལས་དེ་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ10ཡི་དེང་རབས་ཞིང་ལས་ཀྱི་ཐོན་ལས་སྦྲེལ་ཐག་ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་དཔེ་སྟོན་རྟེན་གཞི་ཐོག་མར་འཛུགས་པའི་མིང་ཐོའི་ནང་ཚུད་པ་རེད།


  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:ཧྲེན་དབྱང་གིས་གསེར་རྟ་རྫོང་གི་ལས་དོན་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ལས་ཀའི་གྲུབ་འབྲས་མུ་མཐུད་དེ་སྲ་བརྟན་དང་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་ནས་ཡུན་རིང་བདེ་འགོད་དང་འཕེལ་རྒྱས་སྤུས་ཚད་མཐོ
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:བརྒྱད་ཟིལ་རྫོང་གི་སྔོ་ཚལ་རྟེན་གཞིར་ལོ་ལེགས་བྱུང་།
  • དོ་སྣང་ཆེ་བའི་རྩོམ།