དགོན་པ།

        2010-11-26

དགོན་པ།

བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ནི་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་དང་། དཔེ་མཛོད་ཁང་། མཛོད་ཁང་། ཇ་ཁང་། བླ་བྲང་ངམ་ནང་ཆེན། སྒོ་ཁྱམས་བཅས་སུ་ཕྱེ་རུང་། གྲྭ་ཤག་ནི་གྲྭ་པ་དཀྱུས་མ་རྣམས་འདུག་ས་ཡིན་ཞིང་། ཁང་ཤར་གཅིག་ནང་དུ་ས་ཆ་གཅིག་པའི་གྲྭ་པ་བཞུགས་ཡོད་པས། ཁང་མིག་ཐུན་མོང་གི་ཉལ་ཁང་དེ་ལ་ཁམས་ཚན་བྱའོ། །
བླ་བྲང་ངམ་ནང་ཆེན་ནི་བླ་སྤྲུལ་རྣམས་ཞུགས་གནས་ཡིན་ཞིང་། ཉིས་ཐོག། སུམ་ཐོག་བཞི་ཐོག་སོགས་སུ་སྣང་།གངས་དབང་གིས་པར་བླངས།
  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:གནས་སྐབས་མེད།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:ཀརྨ་དགོན།