ཁྲོམ་རྫ་གོང་མ་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ།

    སྦྲང་ཆར།    2011-05-25

ཁྲོམ་རྫ་གོང་མ་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ།
ཁྲོམ་རྫ་གོང་མ་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ནི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རྫོང་གི་ཁོངས་སུ་ཡོད་དེ།སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ6698ཡོད།2009ལོར་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་གྲས་སུ་སྤགས།སྲུང་སྐྱོང་བྱ་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་མཐོ་གཞོངས་ཀྱི་ན་འདམ་རླན་ས་དང་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས།རྩི་ཤིང་གི་རིགས་སོ།
 

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:མཚོ་ལ་སྲུང་སྐྱོང་ས་ཁུལ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:ཚ་ཆེན་སུམ་མདོ་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ།