རྒྱལ་རོང་བའི་སྔོན་དུས་ཀྱི་ཞིང་ལས་ཡོ་བྱད།

གངས་དབང་གིས།        2011-05-18

རྒྱལ་རོང་བའི་སྔོན་དུས་ཀྱི་ཞིང་ལས་ཡོ་བྱད།རྒྱལ་རོང་བའི་སྔོན་དུས་ཀྱི་ཞིང་ལས་ཡོ་བྱད།རྒྱལ་རོང་བའི་སྔོན་དུས་ཀྱི་ཞིང་ལས་ཡོ་བྱད།


རྒྱལ་རོང་བའི་སྔོན་དུས་ཀྱི་ཞིང་ལས་ཡོ་བྱད།


རྒྱལ་རོང་བའི་སྔོན་དུས་ཀྱི་ཞིང་ལས་ཡོ་བྱད།


རྒྱལ་རོང་བའི་སྔོན་དུས་ཀྱི་ཞིང་ལས་ཡོ་བྱད།

རྒྱལ་རོང་བའི་སྔོན་དུས་ཀྱི་ཞིང་ལས་ཡོ་བྱད།

རྒྱལ་རོང་བའི་སྔོན་དུས་ཀྱི་ཞིང་ལས་ཡོ་བྱད།


རྒྱལ་རོང་བའི་སྔོན་དུས་ཀྱི་ཞིང་ལས་ཡོ་བྱད།


རྒྱལ་རོང་བའི་སྔོན་དུས་ཀྱི་ཞིང་ལས་ཡོ་བྱད།

 

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:སོན་འདེབས་པ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:མེས་པོའི་ཤུལ་ནོར།