བོད་ཀྱི་རྡོ་རྐོས་ཀྱི་ཁྱད་འཕགས་སྒྱུ་རྩལ།

དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེས་བྲིས་ཤིང་པར་བླངས།        2011-03-31

བོད་ཀྱི་རྡོ་རྐོས་ཀྱི་ཁྱད་འཕགས་སྒྱུ་རྩལ།བོད་ཀྱི་རྡོ་རྐོས་ཀྱི་ཁྱད་འཕགས་སྒྱུ་རྩལ།བོད་ཀྱི་རྡོ་རྐོས་ཀྱི་ཁྱད་འཕགས་སྒྱུ་རྩལ།བོད་ཀྱི་རྡོ་རྐོས་ཀྱི་ཁྱད་འཕགས་སྒྱུ་རྩལ།བོད་ཀྱི་རྡོ་རྐོས་ཀྱི་ཁྱད་འཕགས་སྒྱུ་རྩལ།བོད་ཀྱི་རྡོ་རྐོས་ཀྱི་ཁྱད་འཕགས་སྒྱུ་རྩལ། 

དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ལས། རྡོ་ལ་ཡི་གེ་དང་ལྷ་སྐུ་བཅས་བརྐོ་བའི་ལག་རྩལ་ནི་ཐོག་མར་བལ་པོའི་རྡོ་བཟོ་བའི་ས་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་ཡིན་རུང་། རྡོ་ལ་རི་མོ་སྣ་ཚོགས་བརྐོ་བའི་ལག་རྩལ་ནི་སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་དང་པོའི་ཡས་མས་ནས་ཤེས་ཡོད་གསུངས་འདུག ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་ས་གནས་ལྷ་སྐུ་དང་གཟུངས་བསྔགས་སོགས་བརྐོས་པའི་རྡོ་འབུམ་གྲངས་འདས་པ་འདྲེན་བྱེད་ལམ་དུ་མངོན་ཐུབ་པ་ནི་གནའ་བོའི་བོད་མིའི་སྙིང་རུས་འབད་རྩོལ་བཟང་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཞིང་། དེང་སྐབས་དེ་དག་ལ་ཕྱི་མིག་ལྟ་དུས་དེ་དག་ཚང་མ་ནི་རིག་གནས་ཀྱི་སྙིང་བཅུད་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཕུང་པོ་ཅིག་ཏུ་གྲུབ་ཡོད། རྗེས་རབས་པ་ཚོས་སྔོན་རབས་པའི་ཞབས་རྗེས་དེད་ནས་དེ་ལE

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:རྟའུའི་ལག་རྩལ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:བོད་ཀྱི་རྫ་བཟོའི་སྒྱུ་རྩལ།