གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད།

སྨན་བླ་སྐྱབས།        2010-09-01

ཆག་སྒོ་དང་ལས་གྱིས་འབྲེལ་བའི། ངའི་ནང་མི་སྤུན་ཟླ།
ལས་དབང་གིས་ཁ་ཁར་བཏང་བའི། ངའི་ཕུ་ནུ་མིང་སྲིང་།
ང་ཡི་སྐྱོ་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་མྱོང་གིན་ཡོད། ལུས་ཀྱིས་མྱོང་གིན་ཡོད།
ཁྱོད་ཀྱི་གདུང་བ་ངས་ཀྱང་མྱོང་གིན་ཡོད། སེམས་ཀྱིས་མྱོང་གིན་ཡོད། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ་་་ ་་་
ངའི་ནང་མི་སྤུན་ཟླ། ངའི་ཕུ་ནུ་མིང་སྲིང་། ང་ཚོའི་སེམས་པ་ནམ་ཡང་མཉམ་དུ་ཡོད། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ་་་ ་་་

ཚེ་སྲོག་གི་མཆོད་མེ་གཟིམ་པའི། ངའི་ནང་མི་སྤུན་ཟླ།
མཆོད་མེ་ཡི་ངོགས་སུ་ལུས་པའི། ངའི་ཕུ་ནུ་མིང་སྲིང་།
ང་ཡི་སྐྱོ་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་མྱོང་གིན་ཡོད། ལུས་ཀྱིས་མྱོང་གིན་ཡོད།
ཁྱོད་ཀྱི་གདུང་བ་ངས་ཀྱང་མྱོང་གིན་ཡོད། སེམས་ཀྱིས་མྱོང་གིན་ཡོད། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ་་་ ་་་
ངའི་ནང་མི་སྤུན་ཟླ། ངའི་ཕུ་ནུ་མིང་སྲིང་།
ང་ཚོའི་སེམས་པ་ནམ་ཡང་མཉམ་དུ་ཡོད། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ་་་ ་་་ 

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:གནས་སྐབས་མེད།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ།