བོད་རྒྱའི་ཡིག་གཟུགས་འདེམ་བཀོད།

གངས་དབང་གིས་པར་བླངས།        2012-09-06

བོད་རྒྱའི་ཡིག་གཟུགས་འདེམ་བཀོད།བོད་རྒྱའི་ཡིག་གཟུགས་འདེམ་བཀོད།བོད་རྒྱའི་ཡིག་གཟུགས་འདེམ་བཀོད།བོད་རྒྱའི་ཡིག་གཟུགས་འདེམ་བཀོད།བོད་རྒྱའི་ཡིག་གཟུགས་འདེམ་བཀོད།བོད་རྒྱའི་ཡིག་གཟུགས་འདེམ་བཀོད།བོད་རྒྱའི་ཡིག་གཟུགས་འདེམ་བཀོད།
 

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:གཟི་རྩ་སངས་རྒྱས་དོན་འགྲུབ་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:སྐབས་དང་པོའི་བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དུས་ཆེན་ལ་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ།