མིག་ཤེད་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐབས།

        2010-12-16

མིག་ཤེད་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་དུས་སྐབས་གལ་ཆེན་ནི་ལོ་ན་བཅུ་ནས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དང་རྩ་གཉིས་བར་ཡིན།ལོ་བཅུར་སླེབས་སྐབས་མིག་འབྲས་ཕལ་ཆེར་སྐྱེ་འཕེལ་བྱུང་ནས་མི་དར་མའི་མིག་འབྲས་ཆེ་ཆུང་ལ་སླེབས་ཡོད་པས་གལ་ཏེ་མིག་སྤྱོད་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱས་ན།རྒྱང་སྒྲིབ་ཏུ་འགྱུར་སླ་བ་སྟེ་དཔེར་ན།དུས་རྒྱུན་དུ་དཔེ་ཆ་ཀློག་པ་དང་ཡི་གེ་འབྲི་བའི་བཟོ་ལྟ་མི་འགྲིག་པ་དང་།དཔེ་ཆ་དང་མིག་གི་བར་ཐག་ཧ་ཅང་ཉེ་བ།འོད་གསལ་མིན་གི་འོག་ཏུ་དཔེ་ཆ་ཀློག་པ་དང་ཡི་གེ་འབྲི་བའི་དུས་ཚོད་ཆེས་རིང་བ།ལྷག་པར་དུ་གཡོ་འགུལ་ཆེ་བའི་རླངས་འཁོར་དུ་དཔེ་ཆ་ལྟ་བ་བཅས་ཡུན་རིང་ཕྱིན་ན་རྫི་དབྱིབས་ཤ་གནད་བསྟུད་མར་ལས་ཀ་བྲེལ་འཚབ་བྱས་ནས་ལྷོད་གཡེངས་ཀྱི་སྐབས་ཤོར་བས་རྒྱང་རིང་གི་དངོས་པོ་གསལ་པོར་མཐོང་མི་ཐུབ་པར་གྱུར།རྒྱུན་པར་དེ་ལྟར་བྱས་ན་རྒྱང་སྒྲིབ་ཏུ་འགྱུར་ངེས་ཡིན།འོ་ན་སྔོན་འགོག་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་ཤེ་ན།ངེས་པར་དུ་མིག་སྤྱོད་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་གོམས་གཤིས་བཟང་པོ་ཞིག་ཆགས་པ་ཞིག་ཆགས་པ་བྱས་ཏེ་མིག་དང་དཔེ་དེབ་ཀྱི་བར་ཐག་ཁྲི་ཙེ་གང་དགོས་པ་དང་དཔེ་ཆ་ལྟ་བ་དང་ཡི་གེ་བྲིས་ནས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་སོང་རྗེས་སྐར་མ་ཁ་ཤས་ངལ་གསོ་བྱས་ཏེ་རྒྱང་རིང་ལ་ལྟ་བ་དང་།ཡིག་གཟུགས་ཅུང་ཆེ་བ་དང་སྒྲ་དག་པོས་འབྲི་བ།དྲག་འོད་འོག་དང་འོད་ཞན་པའི་འོག་ཏུ་དཔེ་ཆ་མི་ལྟ་བ།གཞན་ཡང་ཉལ་འགྲོའི་སྐབས་སུ་དཔེ་ཆ་མི་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པར་དོ་སྣང་བྱས་ན་མིག་ཤེད་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པར་ཕན་པ་ཆེན་པོ་ཡོད།
  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:མིག་ནད་ཕོག་རྗེས་འཛེམ་དགོས་པའི་ཟས་རིགས།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:འཕྲལ་སྐྱོབ་ཀྱི་བྱ་ཐབས་འགའ་ཞིག
  • དོ་སྣང་ཆེ་བའི་རྩོམ།