མཛུབ་གུ་འགུལ་མང་ན་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཡོད།

        2010-04-28

མིའི་མཛུབ་གུ་འགུལ་བ་ནི་ཀླད་ཆེན་བཀོད་འདོམས་བྱེད་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད་སྟབས།ལག་ཟུང་གིས་འགུལ་གཡོ་འདྲ་མིན་དུང་ཕྱུར་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་བྱེད་ཐུབ་པ་རེད།དེར་བརྟེནམཛུབ་གུ་མང་ཙམ་འགུལ་བའི་ཐོག་ནས་ཀླད་ཆེན་ལ་ཤུགས་ཆེན་གཏོང་ན་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་སྒོས་ཀླད་པའི་ཕྲ་ཕུང་མགྱོགས་པར་ཉམས་ཞན་མི་འགྲོ་བ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཕན་ཐོགས་ཡོད།
  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:ཉིན་རེའི་ལྟོ་དུས་གསུམ་པོ་ཡག་པོ་བཟའ་དགོས།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གསུང་རབ་འདེམ་ཀློག་གི་སློབ་ཚན《གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞི》
  • དོ་སྣང་ཆེ་བའི་རྩོམ།