བཙན་རྫོང་།

        2010-11-26

བཙན་རྫོང་།

བཙན་རྫོང་ནི་ཡུལ་སྡེ་སྲུང་བའམ་བཙན་སོགས་མཆོད་པའི་ཆེད་དུ་བཞེངས་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཁམས་ཀྱི་ཆ་ཕྲེང་དང་། མི་ཉག   རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་སོགས་སུ་དར་ཁྱབ་ཆེ། ཐོག་རྩེག་བརྒྱད་ཡན་ཆད་ཡོད་ལ། དེར་ཟུར་བཞི་དང་ཟུར་བརྒྱད་བཅས་སུ་སྣང་ངོ་། གངས་དབང་གིས་པར་བླངས།
  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:སྤྲོ་ཁང་།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:བོད་ཁང་གི་ཤིང་རྩེག་བཅུ་གསུམ།
  • དོ་སྣང་ཆེ་བའི་རྩོམ།