སྐད་ཡིག་གཉིས་ནི་མི་རིགས་བླ་སྲོག་ཡིན། ཡི་གེའི་གཟུགས་ཀྱི་བྲིས་རྒྱུན་ལེགས་པར་སྐྱོངས།(4)

མཁས་གྲུབ་ནོར་བུ་དང་པདྨ་ནོར་བུས་བྲིས།        2012-04-26

ང་ཚོས་བྲིས་རྒྱུན་གྱི་ལག་རྩལ་དེ་མི་རིགས་གཞན་གྱི་ལག་རྩལ་དང་འདྲ་བར་ཚོང་ལས་ཅན་དང་དཔལ་འབྱོར་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་ར་འགྲིམ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་མི་རིགས་གཞན་གྱི་རིག་གནས་དང་ལག་རྩལ་ལྟ་བུའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཁེ་དབང་ཞིག་ང་ཚོ་ལ་ཡང་དབང་བ་རེད་ལ།  དེ་དག་ཚོང་ལས་ཅན་དང་འགྲན་སློང་གི་གར་སྟེགས་ཞིག་ནས་ངེས་པར་དུ་དཔལ་འབྱོར་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་རིག་གནས་ཀྱི་རང་གཤིས་ཤིག་ཆགས་རྒྱུའི་ཇུས་གཞི་ལེགས་པོ་ཞིག་འདོན་དགོས་པ་ནི་གལ་ཆེའི་ནང་གི་འགངས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ།  དེ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཡིག་གཟུགས་ཚོགས་པ་སོགས་མང་དུ་བཙུགས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ནང་རྒྱལ་སྤྱི་བཅས་ནས་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སྙམ།
  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།: ཡིག་གཟུགས་གསར་གཏོད་པའི་གོ་རིམ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:སྡེ་ནང་ས་བྲིས་ཀྱི་སྐོར་གླེང་བ།