ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

    དར་མདོའི་འཚོ་བ་ཞེས་པའི་དྲ་བ་ལས་བདམས།    2020-03-02

     1930ལོར་སུའེ་ཙེར﹙瑞士﹚རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གཤིས་ཆེད་མཁས་འབུམ་རམས་པ་ཨ་ནོ་ཏའེ་ཧའེ་མུས་ཡིས། བརྟག་དཔྱད་རུ་ཁག་ཅིག་ཁྲིད་དེ་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་རང་བྱུང་ཁམས་དང་། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་བཅས་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་པར་མང་པོ་བླངས་ཡོད་པ་རེད། པར་རྙིང་པ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དྲན་ཐོ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་གཟུགས་མཐོང་ཐུབ་པས་མ་ཚད། རིག་གནས་ཀྱི་བྲོ་བ་ཡང་མྱོང་ཐུབ་པས།   གཤམ་ལ་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་དར་མདོ་དང་ལྕགས་ཟམ་རྫོང་། རྫོང་ཞབས། མགོ་ལོག་ཐོག་བཅས་ཀྱི་པར་རྙིང་པ་འགའ་ལྟད་མོར་བསྟན་རྒྱུ་ཡིན།

དར་མདོ། 

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།


ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།


ལྕགས་ཟམ་ཁ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།


ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།


ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།


ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།རྫོང་ཞབས།


ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།


ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།མགོ་ལོག་ཐོག


ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲོ་བས་ཟིན་པའི་པར་རྙིང་པ།  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:གསེར་མདོག་ངོམས་པའི་སྟོན་ཁ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:ལྕགས་ཟམ་གྲགས་ཅན་ཞིག་གི་པར་རྙིང་།