ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ།

རི་སྤྱང་།        2018-08-10

ཁྱེད་ཀྱིས་ཞབས་རྗེས་རྡོ་བར་བཀོད་ཡོད།

རྡོ་བ་དེ་ནི་ཁྱེད་དང་འབྲེལ་བ་མི་འདུག

ཁྱེད་ཀྱིས་བར་སྣང་དུ་ཉིན་མཚན་གཉིས་ལ་གཟིགས།

ཐང་སྟོང་དུ་རྒྱུ་བཞིན་པའི་སེམས་ཅན་དེ་ཚོར་གཟིགས།

ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱན་གཉིས་ལ་མེ་སྟག་གི་ཟིལ་བ་འཕྲོས་བྱུང་།

དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་འཁྱག་པའི་མཚན་མོ་ཞིག་ཡིན།

 

ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ།

ཁྱེད་ཀྱིས་མཚན་མོའི་མུན་ནག་གི་ཡོལ་བ་ཕྱེས་ཏེ།

འཇིག་རྟེན་འཁྱག་པ་འདི།

གཡའ་དག་པའི་མེ་ལོང་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་འདོད་ཀྱང་།

ཁྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཚད་རང་དབང་ན་མི་འདུག

དེའི་ཕྱིར་ངས་ཁྱེད་ལ་ལེ་བདའ་དང་སྡིགས་མོ་མི་བྱེད།


  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:པོ་ཏ་ལ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:དྲན་ངོགས་ཀྱི་ཁྱེད།