རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་མཁར་རྫོང་།གཉིས།

གངས་དབང་གིས་པར་བླངས།        2018-01-22

རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་མཁར་རྫོང་།གཉིས།
རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་མཁར་རྫོང་།གཉིས།
རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་མཁར་རྫོང་།གཉིས།
རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་མཁར་རྫོང་།གཉིས།
རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་མཁར་རྫོང་།གཉིས།

མོ་བཟའ་རྒྱལ་མོའི་རྒྱལ་ས་ཨང་གསུམ་པའི་མཁར་ཤུལ།


  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་མཁར་རྫོང་།གཅིག
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་མཁར་རྫོང་།གསུམ།