ཞིང་འབྲེག་པའི་གཞས།

རིན་ཆེན་རྒྱལ་གྱིས་བསྡུས།        2011-01-18

ལག་ཡང་། ལག་ཡང་།
ངེད་ལག་གི་ཡང་ཞིག་མེད།
ངེད་ལག་གི་མགྱོགས་ཤིག་མེད།
རྟ་རྒོད་ཅིག་འཕུར་འཕུར་ཆུག
མ་རུལ་མ་ཞིག་གིས་ཉོག་ཟངས་འཁྲུད་རེག་བར་དུ།
ཕོ་སྣང་རིང་ཞིག་གིས་སྐེ་རགས་བཅིངས་རེག་བར་དུ།
ཚར་གི་ཞིག   ཚར་གི་ཞིག
  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:ཞིང་འབྲེག་སྐབས་ཀྱི་སྨོན་གཞས།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:ཞིང་འབྲེག་ཚར་ཁའི་གཞས།